Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που συνδέονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα, η ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιείται ήδη από τη δεκαετία του ’80 στον τομέα των «πράσινων» ασφαλίσεων.

Προσφέρονται ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση των πράσινων κινδύνων.

 

Μια πράξη ευθύνης

Περιβαλλοντική ευθύνη

Ο Όμιλος INTERAMERICAN είναι σταθερά προσανατολισμένος στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχει ενσωματώσει τον στόχο της αειφορικής ανάπτυξης στην καθημερινή επιχειρησιακή του λειτουργία και εκδίδει κάθε έτος απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας κατά το διεθνές πρότυπο GRI.

Είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του Global Compact του Ο.Η.Ε., ενώ από το 2006 είναι μέλος του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς UNEP Finance Initiative αλλά και ιδρυτικός Εταίρος των παγκόσμιων Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση του Ο.Η.Ε. (Principles for Sustainable Insurance http://www.unepfi.org/psi/).

 

Προϊόντα Green Line

Ασφάλιση Green Line

Ολοκληρωμένη προστασία για το περιβάλλον & την επιχείρησή σας

Τα προγράμματα Green Line από την INTERAMERICAN καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης στον τομέα της αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης και παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από την ενεργοποίηση του καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης.

Τα προγράμματα Green Line έχουν σχεδιαστεί, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και το νέο καθεστώς αδειοδότησης που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πράσινα προϊόντα

Προϊόντα Energy Line

Ασφάλιση Energy Line

Ολοκληρωμένη προστασία  για τις φωτοβολταϊκές σας εγκαταστάσεις

Τα προγράμματα Energy Line από την INTERAMERICAN καλύπτουν τις ανάγκες προστασίας των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πρωτογενείς πηγές στη χώρα μας - πρωτίστως των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Τα προγράμματα Energy Line έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα κάθε ενεργειακής επένδυσης, καλύπτοντας επιπλέον την περιουσία των επενδυτών, τον εξοπλισμό από μηχανικές βλάβες, αλλά και τα μικτά κέρδη των εσόδων των παραγωγών.

Ασφάλιση φωτοβολταϊκών

Ποιες είναι οι καλύψεις των προγραμμάτων Energy Line INTERAMERICAN;

Οι καλύψεις των προγραμμάτων Energy Line περιλαμβάνουν καλύψεις για κινδύνους που μπορούν να προκύψουν τόσο κατά τη συναρμολόγηση, όσο και κατά τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

Α. Συναρμολόγηση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια στο έργο.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη για σωματική βλάβη, ασθένεια, θάνατο από ατύχημα σε τρίτους, ζημιά ή απώλεια περιουσίας από ατύχημα που ανήκει σε τρίτους καθώς και τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες του ενάγοντα.

B. Λειτουργία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.

Κάλυψη αποκομιδής ερειπίων καθώς και της απώλειας μικτών κερδών ή εσόδων λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για οποιαδήποτε απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί από μηχανήματα.

Κάλυψη ζημιάς παρακείμενης περιουσίας και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που προέρχονται από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

Κάλυψη απώλειας μικτών κερδών ή εσόδων λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας. της εγκατάστασης ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στην περίπτωση που απαιτείται από τον φορέα δανειοδότησης.

Άλλες επιπρόσθετες καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Πράσινα προϊόντα

Γιατί για να επιλέξετε Ασφάλιση Energy Line από την INTERAMERICAN

Ολοκληρωμένες καλύψεις,  ανάλογα με τον τύπο (π.χ. μονάδες σε αγροτεμάχια, -στέγες επιχειρήσεων ή κατοικίες) και τις ανάγκες της  φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διακανονισμός της αποζημίωσης από εξειδικευμένους  μηχανικούς.

Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής στο εξειδικευμένο πεδίο των περιβαλλοντικών ασφαλίσεων που διασφαλίζεται από διεθνή πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης.

Απόλυτη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής κάλυψης, αποτέλεσμα διεθνών συνεργασιών κύρους του Ομίλου ΙNTERAMERICAN.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Share it: